• Mr. Tirtha Koirala
  • Mr. Krishna K.C.
  • Mr. Tanka Panta
  • Mrs. Radha Budathoki
  • Mrs. Neha Sharma (Rupa)
  • Mr. Suresh Acharya
  • Ms. Kamala B.K.